Sant Vicenç de Torelló

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.058 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 116
% població atesa 5,64%
Entrevistes 253
Visites a domicili 50
Noves altes 31
Participants EVAL 11
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 1
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE  
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA 5
Visites a domicilis SEAIA 1
Assessorament EAIA 5
Participants SIS  
Intervencions SOAF  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 91
Població major de 65 anys 380
Persones amb grau 1 Dep. 7
Persones amb grau 2 Dep. 4
Persones amb grau 3 Dep. 3
Valoracions dependència 18
Programes individuals atenció persones dependència 21
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat 27
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 4
Valoracions BAT 8
Persones amb productes de suport 3
Nombre de productes de suport prestats 7
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 85
% població +65 anys (amb teleassistència) 22,37%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 1
Hores SAD Preventiu 39,00
Persones amb SAD Dependència 7
Hores SAD Dependència 996,84
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 4
Hores SAD Auxiliar LLar 150,50
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 2
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 12
Participants Pedala 2
Persones ateses mediació 4
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 2
Persones ateses per VM SIAD 1
Casos nous per VM SIAD  
Persones ateses a l’acollida SIAD 0
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 0
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 2
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 1
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM 2
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 23
Beneficiaris ajuts urgència social 23
Import ajuts urgència social 5.619,48
Sol·licituds ajuts subministraments 19
Beneficiaris ajuts subministraments 12
Import ajuts subministraments 2.039,86
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 17
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 17
Import ajuts casals d'estiu 2.736,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 19
Beneficiaris ajuts activitats esportives 14
Import ajuts activitats esportives 3.845,51
Sol·licituds ajuts llibres 47
Beneficiaris ajuts llibres 47
Import ajuts llibres 1.999,30
Sol·licituds ajuts complements menjador 3
Beneficiaris ajuts complements menjador 3
Import ajuts complements menjador 336,54
Anar a l'inici