Sant Hipòlit de Voltregà

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 3.540 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 264
% població atesa 7,46%
Entrevistes 558
Visites a domicili 243
Noves altes 88
Participants EVAL  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 2
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE 2
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE 2
Entrevistes SEAIA 1
Visites a domicilis SEAIA 8
Assessorament EAIA 8
Participants SIS  
Intervencions SOAF  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 181
Població major de 65 anys 487
Persones amb grau 1 Dep. 9
Persones amb grau 2 Dep. 9
Persones amb grau 3 Dep. 12
Valoracions dependència 33
Programes individuals atenció persones dependència 30
Participants usuaris EA Eix 1 37
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat 22
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 12
Valoracions BAT 21
Persones amb productes de suport 8
Nombre de productes de suport prestats 20
Arranjaments habitatges 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 113
% població +65 anys (amb teleassistència) 23,20%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 7
Hores SAD Preventiu 145,00
Persones amb SAD Dependència 15
Hores SAD Dependència 1.194,93
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 13,00
Persones SAD Auxiliar LLar 6
Hores SAD Auxiliar LLar 107,75
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 4
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 346,25
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 0
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 1
Persones amb vulnerabilitat energètica 22
Participants Pedala 5
Persones ateses mediació 12
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo 6
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala 2
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 12
Persones ateses per VM SIAD 4
Casos nous per VM SIAD  
Persones ateses a l’acollida SIAD 4
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 5
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 5
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 6
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 5
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 6
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 17
Beneficiaris ajuts urgència social 17
Import ajuts urgència social 3.844,77
Sol·licituds ajuts subministraments 39
Beneficiaris ajuts subministraments 26
Import ajuts subministraments 4.183,79
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 22
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 22
Import ajuts casals d'estiu 2.721,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 22
Beneficiaris ajuts activitats esportives 11
Import ajuts activitats esportives 2.183,20
Sol·licituds ajuts llibres 111
Beneficiaris ajuts llibres 111
Import ajuts llibres 3.894,00
Sol·licituds ajuts complements menjador 22
Beneficiaris ajuts complements menjador 22
Import ajuts complements menjador 2.304,96
Anar a l'inici