Sant Bartomeu del Grau

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 884 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 99
% població atesa 11,20%
Entrevistes 370
Visites a domicili 6
Noves altes 33
Participants EVAL  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA  
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE  
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA  
Visites a domicilis SEAIA  
Assessorament EAIA  
Participants SIS  
Intervencions SOAF 1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 31
Població major de 65 anys 153
Persones amb grau 1 Dep. 4
Persones amb grau 2 Dep. 4
Persones amb grau 3 Dep. 2
Valoracions dependència 15
Programes individuals atenció persones dependència 13
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 3
Valoracions BAT 3
Persones amb productes de suport 0
Nombre de productes de suport prestats 0
Arranjaments habitatges 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 22
% població +65 anys (amb teleassistència) 14,38%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 1
Hores SAD Preventiu 21,75
Persones amb SAD Dependència 6
Hores SAD Dependència 421,58
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 4
Hores SAD Auxiliar LLar 141,75
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 114,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 0
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 4
Persones amb vulnerabilitat energètica 3
Participants Pedala 1
Persones ateses mediació 18
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 1
Persones ateses per VM SIAD 1
Casos nous per VM SIAD  
Persones ateses a l’acollida SIAD 1
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 1
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 7
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 2
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 20
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM 4
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 14
Beneficiaris ajuts urgència social 14
Import ajuts urgència social 2.205,00
Sol·licituds ajuts subministraments 14
Beneficiaris ajuts subministraments 10
Import ajuts subministraments 1.540,69
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 12
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 12
Import ajuts casals d'estiu 1.447,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives  
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 45
Beneficiaris ajuts llibres 45
Import ajuts llibres 1.618,30
Sol·licituds ajuts complements menjador 6
Beneficiaris ajuts complements menjador 6
Import ajuts complements menjador 666,76
Anar a l'inici