Seva

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 3.544 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA  
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE 1
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA  
Visites a domicilis SEAIA 1
Assessorament EAIA 4
Participants SIS  
Intervencions SOAF 3
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 103
Població major de 65 anys 534
Persones amb grau 1 Dep. 9
Persones amb grau 2 Dep. 9
Persones amb grau 3 Dep. 5
Valoracions dependència 25
Programes individuals atenció persones dependència 15
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 4
Valoracions BAT 6
Persones amb productes de suport 2
Nombre de productes de suport prestats 7
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 77
% població +65 anys (amb teleassistència) 14,42%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 3
Hores SAD Preventiu 68,00
Persones amb SAD Dependència 3
Hores SAD Dependència 64,92
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 10,75
Persones SAD Auxiliar LLar 1
Hores SAD Auxiliar LLar 22,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 1
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 0
Participants Pedala 2
Persones ateses mediació 4
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360 1
Número persones tallers Pedala 2
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 2
Persones ateses per VM SIAD 2
Casos nous per VM SIAD 1
Persones ateses a l’acollida SIAD 2
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 2
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 2
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
Anar a l'inici