Roda de Ter

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 6.490 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 620
% població atesa 9,55%
Entrevistes 1.374
Visites a domicili 479
Noves altes 232
Participants EVAL  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 10
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA 1
Casos atesos SIFE 2
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA 5
Visites a domicilis SEAIA 31
Assessorament EAIA 5
Participants SIS  
Intervencions SOAF 8
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 237
Població major de 65 anys 927
Persones amb grau 1 Dep. 21
Persones amb grau 2 Dep. 20
Persones amb grau 3 Dep. 16
Valoracions dependència 58
Programes individuals atenció persones dependència 55
Participants usuaris EA Eix 1 63
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 24
Valoracions BAT 28
Persones amb productes de suport 13
Nombre de productes de suport prestats 25
Arranjaments habitatges 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 235
% població +65 anys (amb teleassistència) 25,35%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 6
Hores SAD Preventiu 154,25
Persones amb SAD Dependència 39
Hores SAD Dependència 5.554,85
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 28,25
Persones SAD Auxiliar LLar 14
Hores SAD Auxiliar LLar 507,25
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 5
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 864,25
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 1
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 5
Persones amb vulnerabilitat energètica 31
Participants Pedala 22
Persones ateses mediació 4
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo 8
Joves vulnerables i participants Sostre 360 2
Número persones tallers Pedala 17
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 14
Persones ateses per VM SIAD 11
Casos nous per VM SIAD 6
Persones ateses a l’acollida SIAD 7
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 7
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 8
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 10
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 9
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 38
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 2
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 17
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 73
Beneficiaris ajuts urgència social 73
Import ajuts urgència social 16.806,86
Sol·licituds ajuts subministraments 80
Beneficiaris ajuts subministraments 80
Import ajuts subministraments 8.384,33
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 0
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 0
Import ajuts casals d'estiu 0,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0
Import ajuts activitats esportives 0,00
Sol·licituds ajuts llibres 280
Beneficiaris ajuts llibres 280
Import ajuts llibres 9.005,35
Sol·licituds ajuts complements menjador 21
Beneficiaris ajuts complements menjador 21
Import ajuts complements menjador 1.532,07
Anar a l'inici