Perafita

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 405 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 34
% població atesa 8,40%
Entrevistes 68
Visites a domicili 8
Noves altes 8
Participants EVAL 7
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA  
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE  
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA  
Visites a domicilis SEAIA  
Assessorament EAIA 1
Participants SIS  
Intervencions SOAF  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 17
Població major de 65 anys 104
Persones amb grau 1 Dep. 3
Persones amb grau 2 Dep. 3
Persones amb grau 3 Dep. 1
Valoracions dependència 7
Programes individuals atenció persones dependència 5
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 3
Valoracions BAT 7
Persones amb productes de suport 1
Nombre de productes de suport prestats 2
Arranjaments habitatges 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 11
% població +65 anys (amb teleassistència) 10,58%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 2
Hores SAD Preventiu 73,00
Persones amb SAD Dependència 2
Hores SAD Dependència 256,33
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 4,42
Persones SAD Auxiliar LLar 1
Hores SAD Auxiliar LLar 86,25
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social  
Beneficiaris ajuts urgència social  
Import ajuts urgència social  
Sol·licituds ajuts subministraments  
Beneficiaris ajuts subministraments  
Import ajuts subministraments  
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 9
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 9
Import ajuts casals d'estiu 1.095,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives  
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 25
Beneficiaris ajuts llibres 25
Import ajuts llibres 865,40
Sol·licituds ajuts complements menjador 1
Beneficiaris ajuts complements menjador 1
Import ajuts complements menjador 110,60
Anar a l'inici