Montesquiu

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 1.030 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 105
% població atesa 10,19%
Entrevistes 214
Visites a domicili 43
Noves altes 40
Participants EVAL  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 1
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE  
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA  
Visites a domicilis SEAIA 5
Assessorament EAIA 2
Participants SIS  
Intervencions SOAF 1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 48
Població major de 65 anys 192
Persones amb grau 1 Dep. 5
Persones amb grau 2 Dep. 4
Persones amb grau 3 Dep. 6
Valoracions dependència 19
Programes individuals atenció persones dependència 10
Participants usuaris EA Eix 1 28
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 3
Valoracions BAT 5
Persones amb productes de suport 0
Nombre de productes de suport prestats 0
Arranjaments habitatges 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 47
% població +65 anys (amb teleassistència) 24,48%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 0
Hores SAD Preventiu 0,00
Persones amb SAD Dependència 1
Hores SAD Dependència 3,25
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 14,95
Persones SAD Auxiliar LLar 1
Hores SAD Auxiliar LLar 2,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 0
Persones alberg 1
Assessorament habitatge 2
Persones amb vulnerabilitat energètica 7
Participants Pedala  
Persones ateses mediació 4
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala 1
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 4
Persones ateses per VM SIAD 2
Casos nous per VM SIAD  
Persones ateses a l’acollida SIAD 2
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 2
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 2
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 4
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 3
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 6
Beneficiaris ajuts urgència social 6
Import ajuts urgència social 882,40
Sol·licituds ajuts subministraments 19
Beneficiaris ajuts subministraments 9
Import ajuts subministraments 1.515,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 14
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 12
Import ajuts casals d'estiu 1.540,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 8
Beneficiaris ajuts activitats esportives 3
Import ajuts activitats esportives 898,00
Sol·licituds ajuts llibres 59
Beneficiaris ajuts llibres 59
Import ajuts llibres 1.715,95
Sol·licituds ajuts complements menjador 10
Beneficiaris ajuts complements menjador 10
Import ajuts complements menjador 843,56
Anar a l'inici