Malla

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 272 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana

ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 9
Població major de 65 anys 58
Persones amb grau 1 Dep.  
Persones amb grau 2 Dep.  
Persones amb grau 3 Dep.  
Valoracions dependència 0
Programes individuals atenció persones dependència 2
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 0
Valoracions BAT 0
Persones amb productes de suport 0
Nombre de productes de suport prestats 0
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 0
% població +65 anys (amb teleassistència) 0,00%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 0
Hores SAD Preventiu 0,00
Persones amb SAD Dependència 1
Hores SAD Dependència 143,18
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 0
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
Anar a l'inici