Lluçà

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 276 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 11
% població atesa 3,99%
Entrevistes 10
Visites a domicili  
Noves altes 2
Participants EVAL  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA  
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE  
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA  
Visites a domicilis SEAIA  
Assessorament EAIA 8
Participants SIS  
Intervencions SOAF  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 0
Valoracions BAT 0
Persones amb productes de suport 0
Nombre de productes de suport prestats 0
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 4
% població +65 anys (amb teleassistència) 9,30%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 0
Hores SAD Preventiu 0,00
Persones amb SAD Dependència 0
Hores SAD Dependència 0,00
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 13,50
Persones SAD Auxiliar LLar 0
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 7
Població major de 65 anys 43
Persones amb grau 1 Dep.  
Persones amb grau 2 Dep. 1
Persones amb grau 3 Dep.  
Valoracions dependència 1
Programes individuals atenció persones dependència 1
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social  
Beneficiaris ajuts urgència social  
Import ajuts urgència social  
Sol·licituds ajuts subministraments 1
Beneficiaris ajuts subministraments 1
Import ajuts subministraments 160,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 3
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 3
Import ajuts casals d'estiu 429,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives  
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 13
Beneficiaris ajuts llibres 13
Import ajuts llibres 351,95
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici