Les Masies de Voltregà

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 3.132 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses  
% població atesa 0,00%
Entrevistes  
Visites a domicili  
Noves altes 55
Participants EVAL  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 1
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE 1
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA 1
Visites a domicilis SEAIA 30
Assessorament EAIA 4
Participants SIS  
Intervencions SOAF  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 108
Població major de 65 anys 508
Persones amb grau 1 Dep. 12
Persones amb grau 2 Dep. 15
Persones amb grau 3 Dep. 11
Valoracions dependència 44
Programes individuals atenció persones dependència 21
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 7
Valoracions BAT 9
Persones amb productes de suport 4
Nombre de productes de suport prestats 4
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 112
% població +65 anys (amb teleassistència) 22,05%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 7
Hores SAD Preventiu 341,42
Persones amb SAD Dependència 10
Hores SAD Dependència 893,03
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 4
Hores SAD Auxiliar LLar 221,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 2
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 186,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 0
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 1
Persones amb vulnerabilitat energètica 0
Participants Pedala  
Persones ateses mediació 10
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 3
Persones ateses per VM SIAD 2
Casos nous per VM SIAD 1
Persones ateses a l’acollida SIAD 1
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 1
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 1
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 2
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 2
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 2
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social  
Beneficiaris ajuts urgència social  
Import ajuts urgència social  
Sol·licituds ajuts subministraments  
Beneficiaris ajuts subministraments  
Import ajuts subministraments  
Sol·licituds ajuts casals d’estiu  
Beneficiaris ajuts casals d'estiu  
Import ajuts casals d'estiu  
Sol·licituds ajuts activitats esportives  
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 35
Beneficiaris ajuts llibres 35
Import ajuts llibres 1.456,60
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici