Les Masies de Roda

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 719 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 51
% població atesa 7,09%
Entrevistes 112
Visites a domicili 11
Noves altes 27
Participants EVAL  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA  
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE  
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA  
Visites a domicilis SEAIA 2
Assessorament EAIA 2
Participants SIS  
Intervencions SOAF  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 21
Població major de 65 anys 154
Persones amb grau 1 Dep. 5
Persones amb grau 2 Dep. 3
Persones amb grau 3 Dep. 1
Valoracions dependència 10
Programes individuals atenció persones dependència 10
Participants usuaris EA Eix 1 5
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 1
Valoracions BAT 1
Persones amb productes de suport 0
Nombre de productes de suport prestats 0
Arranjaments habitatges 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 24
% població +65 anys (amb teleassistència) 15,58%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 1
Hores SAD Preventiu 36,50
Persones amb SAD Dependència 2
Hores SAD Dependència 348,08
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 0
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 0
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 1
Participants Pedala 3
Persones ateses mediació  
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 1
Persones ateses per VM SIAD 1
Casos nous per VM SIAD 2
Persones ateses a l’acollida SIAD 1
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 2
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 2
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 4
Beneficiaris ajuts urgència social 4
Import ajuts urgència social 787,30
Sol·licituds ajuts subministraments 3
Beneficiaris ajuts subministraments 3
Import ajuts subministraments 510,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 3
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 3
Import ajuts casals d'estiu 270,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives  
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 13
Beneficiaris ajuts llibres 13
Import ajuts llibres 451,15
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici