Gurb

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.713 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 100
% població atesa 3,69%
Entrevistes 282
Visites a domicili 58
Noves altes 37
Participants EVAL  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 63
Població major de 65 anys 412
Persones amb grau 1 Dep. 8
Persones amb grau 2 Dep. 12
Persones amb grau 3 Dep. 3
Valoracions dependència 21
Programes individuals atenció persones dependència 12
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 15
Participants projecte Soledat 15
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 9
Valoracions BAT 17
Persones amb productes de suport 7
Nombre de productes de suport prestats 17
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 66
% població +65 anys (amb teleassistència) 16,02%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 9
Hores SAD Preventiu 141,17
Persones amb SAD Dependència 12
Hores SAD Dependència 1.050,17
Persones SAD Transitori 2
Hores SAD Transitori 103,92
Persones SAD Auxiliar LLar 8
Hores SAD Auxiliar LLar 326,50
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 0
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 1
Persones amb vulnerabilitat energètica 2
Participants Pedala 1
Persones ateses mediació 4
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo 8
Joves vulnerables i participants Sostre 360 1
Número persones tallers Pedala 1
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 3
Persones ateses per VM SIAD 3
Casos nous per VM SIAD 1
Persones ateses a l’acollida SIAD 0
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 0
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 1
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 2
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 3
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 17
Beneficiaris ajuts urgència social 17
Import ajuts urgència social 4.083,18
Sol·licituds ajuts subministraments 11
Beneficiaris ajuts subministraments 8
Import ajuts subministraments 1.295,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 6
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 6
Import ajuts casals d'estiu 590,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 11
Beneficiaris ajuts activitats esportives 4
Import ajuts activitats esportives 588,18
Sol·licituds ajuts llibres 35
Beneficiaris ajuts llibres 35
Import ajuts llibres 796,50
Sol·licituds ajuts complements menjador 6
Beneficiaris ajuts complements menjador 6
Import ajuts complements menjador 571,20
Anar a l'inici