Centelles

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 7.515 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 815
% població atesa 10,84%
Entrevistes  
Visites a domicili  
Noves altes 212
Participants EVAL  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 19
Casos nous EAIA 2
Casos tancats EAIA 1
Casos atesos SIFE 6
Casos nous SIFE 2
Casos tancats SIFE 1
Entrevistes SEAIA 14
Visites a domicilis SEAIA 28
Assessorament EAIA 7
Participants SIS 28
Intervencions SOAF 2
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 266
Població major de 65 anys 1.192
Persones amb grau 1 Dep. 37
Persones amb grau 2 Dep. 22
Persones amb grau 3 Dep. 15
Valoracions dependència 88
Programes individuals atenció persones dependència 110
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 39
Valoracions BAT 55
Persones amb productes de suport 14
Nombre de productes de suport prestats 32
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 243
% població +65 anys (amb teleassistència) 20,39%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 12
Hores SAD Preventiu 457,50
Persones amb SAD Dependència 52
Hores SAD Dependència 5.322,99
Persones SAD Transitori 8
Hores SAD Transitori 292,33
Persones SAD Auxiliar LLar 49
Hores SAD Auxiliar LLar 1.630,92
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 8
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 312,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 5
Persones alberg 5
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 0
Participants Pedala 33
Persones ateses mediació 18
Nombre de tallers mediació 8
Tallers preventius Intaboo 16
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala 11
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 28
Persones ateses per VM SIAD 15
Casos nous per VM SIAD 7
Persones ateses a l’acollida SIAD 13
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 30
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 11
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 13
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 18
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 60
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 1
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 1
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM 1
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social  
Beneficiaris ajuts urgència social  
Import ajuts urgència social  
Sol·licituds ajuts subministraments  
Beneficiaris ajuts subministraments  
Import ajuts subministraments  
Sol·licituds ajuts casals d’estiu  
Beneficiaris ajuts casals d'estiu  
Import ajuts casals d'estiu  
Sol·licituds ajuts activitats esportives  
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 266
Beneficiaris ajuts llibres 266
Import ajuts llibres 8.041,44
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici