Indicadors econòmics

El Consorci d'Osona d'Acció Social es troba immers en un procés de creixement i d'assumpció de la totalitat de la gestió econòmica i tècnica dels Serveis Socials, fins ara compartida amb el Consell Comarcal d'Osona.

Enguany, presentem per primera vegada els indicadors econòmics d'aquest Consorci. Per entendre les xifres convé situar-se en el marc del procés esmentat d’unificació de la gestió dels Serveis Socials, tenint en compte que en l’exercici 2021 és encara un procés que es troba en fase de maduració i la gestió econòmica s'ha seguit executant de forma compartida amb el Consell Comarcal. No serà fins a l'exercici 2022 que trobarem la consolidació d'aquest procés de traspàs, assumint ja el COSS la pràctica totalitat de la gestió.

Evolució i execució del pressupost

Aquesta taula mostra que el pressupost del COSS pràcticament s'ha duplicat en els últims tres anys, passant de 2 milions euros el 2019 a 3,7 milions d’euros el 2021.
S’ha assolit un bon nivell d'execució del pressupost, amb equilibri entre ingressos i despeses, i s'ha complert amb la previsió de servei prevista a l'inici de l'exercici.

Distribució de la despesa per àrees de gestió

La despesa econòmica es distribueix per àrees de gestió, tal com s’indica en la gràfica, pressupostàriament en consonància amb la línia de la gestió dels serveis prestats per aquest Consorci.
Com s'ha indicat amb anterioritat, la despesa dels Serveis Socials de l'exercici 2021 s'ha dut a terme de forma compartida amb el Consell Comarcal. És d'especial rellevància el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), la major part de la gestió econòmica del qual s'ha dut a terme des del Consell Comarcal d'Osona, quedant el gràfic de la despesa acumulat de la següent forma.

Distribució dels ingressos i les despeses

El destí de la despesa, en termes generals, s'ha distribuït de la següent forma, essent l'equip humà del Consorci la principal font de despesa.
La gràfica indica com es segmenten les fonts de finançament del COSS. La principal font d’ingressos és el Contracte Programa provinent del Departament de Drets Socials. Tanmateix, aquest fet no queda reflectit en el pressupost donat que enguany ha estat rebut pel Consell Comarcal d’Osona i posteriorment traspassat al COSS, constant al pressupost com una transferència corrent d'un altre ens local i no del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
Anar a l'inici