Serveis Socials Bàsics

Els serveis socials són un instrument per afavorir l'autonomia de les persones, per millorar les condicions de vida, per eliminar les situació d'injustícia social i per afavorir la inclusió social. Així doncs, són un conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir la cobertura de determinades necessitats bàsiques dels ciutadans tot promovent el desenvolupament de les seves capacitats personals. Per tal de poder realitzar tot això hi ha una cartera de servies socials amb prestacions de servei, prestacions econòmiques i prestacions tecnològiques.

Atenció global realitzada pels serveis socials bàsics

L’any 2021, els serveis socials del municipis dels 37 municipis del COSS han atès 3.064 persones, que representen el 7,19% de la població.

Unitat territorial Població total Persones ateses % Població atesa
Centre 11.253 69 7,05%
Voltreganès, Vall del Ges i Bisaura 12.306 852 5,83%
Roda i Cabrerès 10.093 912 8,62%
Lluçanès 7.647 608 7,27%
TOTAL 41.299 3.064 7,19%

El 25% de les persones ateses són noves altes, és a dir, 1.030 casos van acudir als serveis socials per primera vegada, mentre que el 75% dels casos ja estaven dins del sistema. L'any 2021 es van fer un total de 7.008 intervencions, un augment considerable respecte l’any 2020, que en van ser 5.673.

Unitat territorial Noves persones ateses Entrevistes Entrevistes a domicili
Centre 172 1.884 545
Voltreganès, Vall del Ges i Bisaura 314 1.732 466
Roda i Cabrerès 337 1.900 705
Lluçanès 208 1.492 153
TOTAL 1.030 7.008 1.869

Ajuts i prestacions

El Consorci d'Osona de Serveis Socials l'any 2021 ha realitzat 4 convocatòries d'ajuts amb un total de 1.036 sol·licituds presentades i 894 ajuts concedits per un import de 155.141,63 €.

Total imports prestacions 2021
Ajuts d’urgència 73.342,29 € 
Ajuts subministraments 38.112,04 € 
Ajuts casals d’estiu 25.348,50 € 
Ajudes esportives 18.338,80 € 
TOTAL 155.141,63 € 

Prestacions econòmiques d’urgència social

L'any 2021 s'han atorgat 331 ajuts d'urgència social per un import de 73.342,29 € a un total de 851 persones. Dels ajuts d’alimentació i vestit, hi ha una partida de 44.587 € que són en concepte de targetes moneder. Enguany, s’han atorgat 159 targetes.

Concepte Quantitat Homes Dones
Alimentació i vestit 831 455 376
Habitatge 19 12 7
Farmàcia 19 11 8
TOTAL 869 478 391

Ajuts de subministrament

L' any 2021 s'ha fet una convocatòria per ajuts per a subministraments en la qual hi participen tots els municipis del Consorci d'Osona d'Acció Social. S’han presentat 360 sol·licituds i s’han atorgat les ajudes per un import de 38.112,04 €.

Ajudes esportives i de casal d’estiu

Des del COSS també es facilita la tramitació de dos tipus d’ajudes adreçades a la infància. Són les ajudes esportives, d’una banda, i les dels casals d’estiu per l’altra. 

Ajudes a la infància Sol·licituds Import atorgat
Esportives 129 18.338,80 €
Casal d’estiu 216 25.348,50 €

En quant a les bases esportives hi participen 10 municipis del COSS amb un total de 129 sol·licituds i amb un import de 18.338,80 €. En quant a les ajudes relacionades amb els casals d’estiu, el 2021 es van presentar 216 sol·licituds de casals d’estiu amb un import de 25.348,50 €. En aquesta convocatòria hi van participar tots els municipis del COSS menys Roda de Ter que de cara l’any 2022 s'hi adherirà.

Anar a l'inici