Administració i serveis generals

El 2021 ha sigut un any de canvis importants per l'àrea d’Administració i Serveis Generals l’any 2021. Ha significat l’inici del traspàs de serveis des del Consell Comarcal d’Osona cap al Consorci d’Osona de Serveis Socials, fet que s’ha traduït en un augment del volum de tràmits i en l’inici d’un bon grapat de procediments que no es feien al COSS, multiplicant així el volum de feina de forma important.

El COSS va incorporar també per primera vegada l’any 2021 la gestió de serveis com el BAT, el SAD Osona, els Espais Activa’t, l'OTL, els ajuts per activitats esportives extraescolars o els ajuts per a activitats del lleure a l'estiu, entre altres.

La posada en marxa dels contractes i la corresponent gestió dels serveis, sincronitzada amb les pròrrogues dels contractes ja existents, ha suposat un veritable creixement del volum de gestió de contractes.

Un any de canvis i creixement estructural

Amb la incorporació de tots aquests serveis, el pressupost inicial del Consorci d’Osona de Serveis Socials per a l'any 2021 era de 3.729.137,85€, a diferència del pressupost inicial de l'any 2020 que va ser de 2.488.358,46€.

L'increment de serveis prestats des del Consorci també ha suposat un gran augment del volum de gestió de factures. Durant el 2021 s'han tramitat 501 factures, respecte les 276 tramitades l'any 2020.

Per l'equip administratiu, l'any 2021 ha suposat també un any de canvis d'ubicacions. A principi d’any vam adaptar l'espai de l'Edifici Vicus per la incorporació de l'administració del SAD. A finals d’any, ens vam traslladar a les noves oficines del Volumètric, creant així una nova distribució del personal administratiu, que actualment es troba ubicat en quatre espais d'atenció diferents.

El corresponent augment de programes i serveis també ha suposat un increment del nombre de personal que s'ha gestionat des de l'àrea d'administració. En quan al personal, també ha sigut un any amb canvis. La baixa de principis d'any de la Carme Sentmartí es va suplir amb la incorporació de l'Ilià Novellas, que finalment ens va acompanyar gairebé tot l'any. El mes de febrer també ens deixava la Sònia Camacho com a referent del BAT, fet que ens ha permès incorporar la Núria Fàbrega com a referent administrativa de SAED i contractació. Finalment, tot i que ja venia desenvolupant les tasques de forma externa, també s'ha incorporat formalment a l'àrea d'Administració la Cheryl Reyes com a referent administratiu de l'OTIG. Durant el 2021 també s'han adequat diverses categories professionals: un Tècnic de Gestió i 3 administratives i 4 auxiliars administratius.

L'inici del 2021 també venia acompanyat d'un canvi de model en la gestió dels ajuts. S’ha incorporat una persona com a referent administratiu únic per a tots els ajuts que es gestionen des de Serveis Socials. S’ha aprofitat per seguir desenvolupant la presentació i la gestió dels ajuts a través d'aplicacions informàtiques per fer més còmode la relació amb la ciutadania.

Al llarg de l'any 2021 també s'ha apostat per un canvi de model de gestió de l'atenció administrativa de Roda de Ter. A més de l'atenció directe al ciutadà, s’ha passat a gestionar la globalitat de serveis administratius, contractació, factures i acords per a òrgans polítics municipals, fet que ha suposat una millora del funcionament dels tràmits administratius de l'ajuntament.

També ha sigut l'any de la implementació del Control Intern al COSS, principalment en expedients d'ajuts i subvencions i en expedients de contractació, fet que ha suposat un important increment de nous processos que fins al moment es realitzaven de forma diferent.

Anar a l'inici