Infància, adolescència i famílies

L'Àrea d'Infància, Adolescència i Famílies inclou serveis i programes amb l'objectiu global d'atendre i donar servei als infants, adolescents i famílies de tota la comarca. Hi ha serveis que són d'àmbit comarcal i d'altres que estan destinats als municipis inclosos al Consorci d'Osona de Serveis Socials.  

L'àrea està subdividida en programes de tractament i programes preventius, tenint present la transversalitat de tots els programes i la necessitat d'interactuar entre ells.

Programes de tractament

El Servei Especialitzat en Infància i Adolescència (SEAIA) compta amb dos equips que són l’EAIA i el SIFE:

Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)

Servei especialitzat que atén els infants, adolescents i les seves famílies amb l'objectiu de valorar i disminuir les situacions d'alt risc social en les que es troben i protegir-los de les situacions de maltractament, abusos i negligències. També ofereix suport als serveis socials municipals a famílies en situació d'alta vulnerabilitat. Aquest 2021 s'ha treballat amb el desenvolupant d’un nou projecte anomenat Espai conjunt sobre infància i adolescència en risc (SSB - EAIA) que properament s’activarà.

Servei d'Integració en Família Extensa (SIFE)

Equip especialitzat format per una psicòloga i una treballadora social amb el suport de les educadores socials del SEAIA. Fa el seguiment dels infants i adolescents tutelats per la DGAIA i en règim d'acolliment en família extensa amb l'objectiu d'acompanyar-los en el procés d'acolliment. L'acompanyament es fa amb atenció directa o a través de grups de suport.

Projecte de la Reunió del Grup Familiar (Family Group Conference)

És un projecte pioner a Catalunya, empra una tècnica d’intervenció familiar des de la vessant d'apoderament de les famílies en la presa de les seves pròpies decisions per trobar solucions dins la pròpia família i la seva xarxa, amb el suport de la figura del facilitador. Des dels seus inicis, aquest projecte ha tramitat 16 sol·licituds (10 realitzades, 5 en procés i 1 no acceptada).

Sol·licituds del Projecte de la Reunió del Grup Familiar
Realitzades 10
En procés 5
No acceptades 1
TOTAL 16

Com ens ha afectat la crisi de la COVID-19?

L'activitat a l'Àrea d'Infància ha estat marcada per la pandèmia i postpandèmia. Les condicions de treball han afectat els resultats i el funcionament dels equips i l'atenció directa s'ha vist molt dificultada per les circumstàncies (mampara, mascaretes, dificultat d'accés als domicilis).

El SEAIA ha estat un dels servei que més dificultats ha tingut a causa de la pandèmia, de les baixes laborals i mèdiques i de l'augment de la càrrega de treball. El 2021 van créixer les demandes d'intervenció i d'assessorament des dels serveis socials, les situacions d'alt risc social i les urgències i això va fer que la pressió assistencial s'incrementés, provocant desgast als professionals. Va ser necessari prioritzar l'acompanyament individual i familiar per sobre de la intervenció grupal.

Totes les reunions entre professionals va ser sempre virtuals i de formacions es van impartir només les del Departament de Drets Socials de la Generalitat.

Serveis Persones ateses 2021
Infants i adolescents atesos EAIA 234
Infants i adolescents atesos SIFE 64
Infants i adolescents atesos SIS 205
Famílies ateses SOAF 98
Anar a l'inici