Serveis d'Atenció en l'Entorn Domiciliari

Des de l’àrea Serveis d'Atenció en l'Entorn Domiciliari (SAED) es gestiona el Servei de Teràpia Ocupacional (BAT) i el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Osona). A continuació, presentem els resultats més significatius d'aquests serveis durant el 2021.

Servei d’Atenció Domiciària

Què és i com s'organitza el SAD?

El servei d'ajut a domicili (SAD) és el conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal.

L'objectiu del SAD és la millora de la qualitat de vida de les persones en l'entorn domiciliari, potenciant el seu desenvolupament de projecte de vida, mitjançant serveis i prestacions coordinats des dels serveis socials bàsics, que promogui les interaccions socials, l'autonomia funcional i una millor convivència social en la comunitat. El SAD Osona pretén prendre cura de les persones en la seva globalitat i atendre'ls respectant els seus valors i preferències.

Les demandes d'altes del servei es deriven des de l'ajuntament de cada municipi a través de Serveis Socials Bàsics on el Treballador/a Social n'és el referent. El SAD Osona està organitzat per zones territorials, on cada zona disposa d'un cap d'equip (infermera/terapeuta ocupacional) que gestiona les altes del servei, el seguiment dels casos en actiu i la supervisió de l'equip de les treballadores d'atenció a domicili de la zona, conjuntament amb la resta de professional de l'equip del SAD Osona.

Dades d’activitat SAD Osona

L’any 2020 hi va haver una davallada important de persones ateses pel Servei d'Atenció Domiciliària d'Osona (SAD) a causa de la pandèmia. El 2021, tot i que hi ha hagut un increment important d’hores de servei els primers mesos de l'any, molt per sobre de les hores efectuades els mateixos mesos de l'any 2020, a desembre 2021 el nombre d'hores estaven per sota de les efectuades l'any 2020 en les mateixes dates.

Pel que fa el nombre total d’usuaris totals del SAD, l'any 2021 s'ha atès prop d’un miler de persones, un total de 964, una xifra per sota del nombre de persones ateses l'any 2020 en les mateixes dates. Associem la davallada al període de temperatures més extremes que normalment hi ha més baixes del servei.

Dades d’activitat SAD Osona 2021
Tipus SAD Persones ateses Hores anuals SAD + SADE
SAD Dependència 649 60.379
SAD Transitori 86 2.996
SAD Preventiu 229 9.646
Total 964 73.021
Quins tipus de SAD existeixen?

Diferenciem a nivell conceptual el tipus de SAD que oferim tenint en compte si la persona té reconegut el grau de dependència o no.

  • El SAD Dependència fa referència a les persones que ja tenen un grau de dependència reconegut, que són la majoria de les persones que atenem.
  • El SAD Preventiu té a veure amb persones amb situació d'especial vulnerabilitat, fragilitat o incapacitat que necessiten un suport per mantenir-se al seu domicili habitual i poder recuperar l'autonomia en alguns casos, o que han iniciat el tràmit de reconeixement de grau de dependència, però que necessiten el servei i se'ls hi ofereix com a preventiu temporalment.
  • El SAD Transitori s'ofereix a persones que han patit un canvi en la seva situació de salut i que provenen d'una ingrés hospitalari i necessiten un suport temporal per mantenir-se al seu domicili habitual i poder recuperar la seva autonomia.
  • El SADE és un servei d'atenció a domicili especialitzat prestat per la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic quan s’adreça a persones amb malaltia mental o per la Fundació Sant Tomàs quan s’adreça a persones amb discapacitat psíquica.
  • El SALL és el Servei d’Atenció a la Llar que només es presta com a servei complementari a les persones que disposen de SAD d'atenció personal. S’utilitza per al manteniment de l'entorn domèstic de la persona atesa en condicions d'habitabilitat. També diferenciem el SALL Dependència quan la persona té reconegut el grau, i SALL No DP quan la persona no té grau reconegut. 

Servei de Teràpia Ocupacional BAT

El servei ofereix valoració d’un terapeuta ocupacional al domicili a les comarques d'Osona, Garrotxa i Ripollès. La seva funció és valorar les necessitats i intervenir amb estratègies relacionades amb els productes de suport i les ajudes tècniques. 

El 2021 ha estat un any de consolidació però també marcat per la gestió de la complexitat dels casos derivats. S'han atès a un total 413 persones, un 78% de les quals eren casos nous. La mitjana d'edat de les persones ateses és de 77'78 anys amb un 58% de persones majors de 80 anys i un 60% de persones en situació de dependència severa o total. La intervenció amb aquestes persones ha significat la realització de 616 visites. 

S'ha donat resposta a un 89% de les sol·licituds derivades al servei amb un promig de resposta de 7 dies. S’ha derivat el préstec de 449 productes de suport a 214 persones. Del total de productes de suport entregats, un 60% eren productes llits (63), grues (57) i material relacionat (arnesos, matalassos i sobrematalassos), amb vinculació directa a l'atenció de persones amb alta dependència. La permanència mitja d'aquests productes al domicili ha estat d'entre 3'5 i 4 mesos, fet que ha incrementat la gestió logística un 20%.

Dades d’activitat Servei Teràpia Ocupacional BAT 2019 2020 2021
Osona BAT Osona BAT Osona BAT
Nº persones ateses 384 621 374 635 413 678
Nº casos nous          325 534
% casos nous versus persones ateses         78,69% 78,76%
Nº Valoracions realitzades 588 1.047 611 1.216 616 1.215
Nº Sol·licituds derivades 678 1.159 700 1.318 691 1.382
% de resposta (solicituds derivades/valoracions realitzades)         89,15% 87,92%
Mitjana dies de resposta 8,26 7,67 8,64 8,15 7,76 8,16
Nº productes de suport prestats 338 470 362 582 449 675

L'increment en els diferents indicadors d'activitat ha seguit la línia de creixement sostingut habitual. És en l'anàlisi del perfil de persones que atenem (més envellides, amb més dependència, complexitat clínica i amb situacions més avançades) i les repercussions que aquesta atenció té a nivell logístic (menys permanència dels productes al domicili, més rotació de material, increment del transport i manipulació de llits i grues) on radica la necessitat de planificació de futur que es requerirà pel servei.

La intervenció en època pandèmica ha reflectit un canvi en la tendència de les derivacions, que històricament venien en un 60% del sistema de Salut. A dia d'avui, la tendència ha revertit essent prop del 60% de derivacions provinents de Serveis Socials. Tornar a generar les sinèrgies amb el sistema sanitari és un dels objectius prioritaris de cara al proper any.

Anar a l'inici