Vic

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 47.630 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vic

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 78
Casos nous EAIA 21
Casos tancats EAIA 16
Casos atesos SIFE 17
Casos nous SIFE 2
Casos tancats SIFE 3
Entrevistes SEAIA 1.004
Visites a domicilis SEAIA 312
Assessorament EAIA 72
Participants SIS  
Intervencions SOAF 34
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 1.336
Població major de 65 anys 6.039
Persones amb grau 1 Dep. 142
Persones amb grau 2 Dep. 129
Persones amb grau 3 Dep. 80
Valoracions dependència 396
Programes individuals atenció persones dependència 369
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 90
Valoracions BAT 121
Persones amb productes de suport 49
Nombre de productes de suport prestats 94
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 926
% població +65 anys (amb teleassistència) 15,33%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 58
Hores SAD Preventiu 3.174,96
Persones amb SAD Dependència 102
Hores SAD Dependència 11.457,61
Persones SAD Transitori 25
Hores SAD Transitori 1.004,37
Persones SAD Auxiliar LLar 49
Hores SAD Auxiliar LLar 1.654,92
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 19
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1.969,20
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 0
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 0
Participants Pedala 18
Persones ateses mediació 15
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo 51
Joves vulnerables i participants Sostre 360 68
Número persones tallers Pedala 13
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 233
Persones ateses per VM SIAD 156
Casos nous per VM SIAD  
Persones ateses a l’acollida SIAD 150
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 321
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 104
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 134
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 123
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 375
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 12
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 68
Estades en allotjament d’urgència per VM 3
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 15
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social  
Beneficiaris ajuts urgència social  
Import ajuts urgència social  
Sol·licituds ajuts subministraments 7
Beneficiaris ajuts subministraments  
Import ajuts subministraments  
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 3
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 3
Import ajuts casals d'estiu 416,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 2
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 1
Beneficiaris ajuts llibres 1
Import ajuts llibres 85,80
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici