Torelló

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 14.400 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 2.138
% població atesa 14,85%
Entrevistes  
Visites a domicili  
Noves altes 343
Participants EVAL 14
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 18
Casos nous EAIA 2
Casos tancats EAIA 2
Casos atesos SIFE 8
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA 25
Visites a domicilis SEAIA 53
Assessorament EAIA 23
Participants SIS  
Intervencions SOAF 8
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 513
Població major de 65 anys 2.394
Persones amb grau 1 Dep. 34
Persones amb grau 2 Dep. 33
Persones amb grau 3 Dep. 25
Valoracions dependència 103
Programes individuals atenció persones dependència 121
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 21
Valoracions BAT 41
Persones amb productes de suport 15
Nombre de productes de suport prestats 33
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 339
% població +65 anys (amb teleassistència) 14,16%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 32
Hores SAD Preventiu 1.699,91
Persones amb SAD Dependència 76
Hores SAD Dependència 7.303,47
Persones SAD Transitori 6
Hores SAD Transitori 204,83
Persones SAD Auxiliar LLar 53
Hores SAD Auxiliar LLar 2.468,67
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 4
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 421,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 2
Persones alberg 5
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 0
Participants Pedala 42
Persones ateses mediació 8
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala 29
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 35
Persones ateses per VM SIAD 28
Casos nous per VM SIAD 9
Persones ateses a l’acollida SIAD 12
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 16
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 14
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 17
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 25
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 103
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 6
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 37
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM 3
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 3
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social  
Beneficiaris ajuts urgència social  
Import ajuts urgència social  
Sol·licituds ajuts subministraments  
Beneficiaris ajuts subministraments  
Import ajuts subministraments  
Sol·licituds ajuts casals d’estiu  
Beneficiaris ajuts casals d'estiu  
Import ajuts casals d'estiu  
Sol·licituds ajuts activitats esportives  
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 587
Beneficiaris ajuts llibres 587
Import ajuts llibres 21.415,04
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici