Santa Maria de Besora

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 161 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 4
% població atesa 2,48%
Entrevistes 2
Visites a domicili  
Noves altes 2
Participants EVAL  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA  
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE  
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA  
Visites a domicilis SEAIA  
Assessorament EAIA 2
Participants SIS  
Intervencions SOAF  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 12
Població major de 65 anys 46
Persones amb grau 1 Dep.  
Persones amb grau 2 Dep.  
Persones amb grau 3 Dep. 1
Valoracions dependència 1
Programes individuals atenció persones dependència 0
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT  
Valoracions BAT  
Persones amb productes de suport  
Nombre de productes de suport prestats  
Arranjaments habitatges  
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 5
% població +65 anys (amb teleassistència) 10,87%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 0
Hores SAD Preventiu 0,00
Persones amb SAD Dependència 1
Hores SAD Dependència 41,75
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 1
Hores SAD Auxiliar LLar 2,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal  
Persones alberg 1
Assessorament habitatge  
Persones amb vulnerabilitat energètica  
Participants Pedala  
Persones ateses mediació  
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 1
Persones ateses per VM SIAD 0
Casos nous per VM SIAD  
Persones ateses a l’acollida SIAD 0
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 0
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 1
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 0
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 0
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social  
Beneficiaris ajuts urgència social  
Import ajuts urgència social  
Sol·licituds ajuts subministraments  
Beneficiaris ajuts subministraments  
Import ajuts subministraments  
Sol·licituds ajuts casals d’estiu  
Beneficiaris ajuts casals d'estiu  
Import ajuts casals d'estiu  
Sol·licituds ajuts activitats esportives  
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 7
Beneficiaris ajuts llibres 7
Import ajuts llibres 91,30
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici