Sant Quirze de Besora

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.154 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 160
% població atesa 7,43%
Entrevistes 324
Visites a domicili 57
Noves altes 57
Participants EVAL  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 6
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA 1
Casos atesos SIFE 2
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA 4
Visites a domicilis SEAIA 3
Assessorament EAIA 9
Participants SIS  
Intervencions SOAF 2
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 118
Població major de 65 anys 554
Persones amb grau 1 Dep. 5
Persones amb grau 2 Dep. 9
Persones amb grau 3 Dep. 8
Valoracions dependència 31
Programes individuals atenció persones dependència 25
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 24
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 5
Valoracions BAT 7
Persones amb productes de suport 2
Nombre de productes de suport prestats 4
Arranjaments habitatges 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 97
% població +65 anys (amb teleassistència) 17,51%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 1
Hores SAD Preventiu 33,25
Persones amb SAD Dependència 6
Hores SAD Dependència 363,50
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 52,00
Persones SAD Auxiliar LLar 0
Hores SAD Auxiliar LLar 0,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 1
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 1
Persones amb vulnerabilitat energètica 6
Participants Pedala  
Persones ateses mediació 19
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo 4
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 7
Persones ateses per VM SIAD 7
Casos nous per VM SIAD 4
Persones ateses a l’acollida SIAD 4
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 4
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 2
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 2
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 7
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 22
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD 3
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD 19
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 2
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 8
Beneficiaris ajuts urgència social 8
Import ajuts urgència social 602,20
Sol·licituds ajuts subministraments 25
Beneficiaris ajuts subministraments 19
Import ajuts subministraments 3.046,46
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 27
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 22
Import ajuts casals d'estiu 2.670,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 24
Beneficiaris ajuts activitats esportives 17
Import ajuts activitats esportives 4.016,01
Sol·licituds ajuts llibres 88
Beneficiaris ajuts llibres 88
Import ajuts llibres 2.129,30
Sol·licituds ajuts complements menjador 6
Beneficiaris ajuts complements menjador 6
Import ajuts complements menjador 583,07
Anar a l'inici