Sant Pere de Torelló

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.470 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 163
% població atesa 6,60%
Entrevistes 361
Visites a domicili 61
Noves altes 35
Participants EVAL 11
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 1
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE 1
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA  
Visites a domicilis SEAIA  
Assessorament EAIA 7
Participants SIS  
Intervencions SOAF 2
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 101
Població major de 65 anys 450
Persones amb grau 1 Dep. 6
Persones amb grau 2 Dep. 11
Persones amb grau 3 Dep. 5
Valoracions dependència 30
Programes individuals atenció persones dependència 23
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat 37
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 7
Valoracions BAT 8
Persones amb productes de suport 1
Nombre de productes de suport prestats 1
Arranjaments habitatges 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 84
% població +65 anys (amb teleassistència) 18,67%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 1
Hores SAD Preventiu 7,50
Persones amb SAD Dependència 11
Hores SAD Dependència 731,25
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 38,75
Persones SAD Auxiliar LLar 4
Hores SAD Auxiliar LLar 228,25
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 0
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 2
Persones amb vulnerabilitat energètica 19
Participants Pedala  
Persones ateses mediació 11
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo 2
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 2
Persones ateses per VM SIAD 1
Casos nous per VM SIAD 1
Persones ateses a l’acollida SIAD 1
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 1
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 2
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 2
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 21
Beneficiaris ajuts urgència social 21
Import ajuts urgència social 5.130,22
Sol·licituds ajuts subministraments 17
Beneficiaris ajuts subministraments 13
Import ajuts subministraments 2.215,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 15
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 15
Import ajuts casals d'estiu 2.077,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 1
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 64
Beneficiaris ajuts llibres 64
Import ajuts llibres 2.636,90
Sol·licituds ajuts complements menjador 14
Beneficiaris ajuts complements menjador 14
Import ajuts complements menjador 1.521,93
Anar a l'inici