Sant Julià de Vilatorta

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 3.140 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 183
% població atesa 5,83%
Entrevistes 614
Visites a domicili 214
Noves altes 40
Participants EVAL 8
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 2
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE 3
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA  
Visites a domicilis SEAIA 5
Assessorament EAIA 4
Participants SIS 19
Intervencions SOAF 1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 65
Població major de 65 anys 489
Persones amb grau 1 Dep. 8
Persones amb grau 2 Dep. 4
Persones amb grau 3 Dep. 6
Valoracions dependència 21
Programes individuals atenció persones dependència 11
Participants usuaris EA Eix 1 32
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 43
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 8
Valoracions BAT 13
Persones amb productes de suport 4
Nombre de productes de suport prestats 7
Arranjaments habitatges 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 68
% població +65 anys (amb teleassistència) 13,91%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 1
Hores SAD Preventiu 128,41
Persones amb SAD Dependència 12
Hores SAD Dependència 1.787,09
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 8
Hores SAD Auxiliar LLar 412,75
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 300,00
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 2
Persones alberg 1
Assessorament habitatge 1
Persones amb vulnerabilitat energètica 10
Participants Pedala 2
Persones ateses mediació 14
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360 1
Número persones tallers Pedala 1
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 3
Persones ateses per VM SIAD 2
Casos nous per VM SIAD  
Persones ateses a l’acollida SIAD 2
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 2
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 2
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 2
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM 1
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 43
Beneficiaris ajuts urgència social 43
Import ajuts urgència social 7.890,77
Sol·licituds ajuts subministraments 12
Beneficiaris ajuts subministraments 9
Import ajuts subministraments 1.439,13
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 11
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 11
Import ajuts casals d'estiu 1.533,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 15
Beneficiaris ajuts activitats esportives 9
Import ajuts activitats esportives 1.802,50
Sol·licituds ajuts llibres 51
Beneficiaris ajuts llibres 51
Import ajuts llibres 1.252,89
Sol·licituds ajuts complements menjador 5
Beneficiaris ajuts complements menjador 5
Import ajuts complements menjador 557,19
Anar a l'inici