Sant Boi de Lluçanès

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 580 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 62
% població atesa 10,69%
Entrevistes 144
Visites a domicili 14
Noves altes 26
Participants EVAL  
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 1
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE  
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA 5
Visites a domicilis SEAIA 7
Assessorament EAIA 2
Participants SIS  
Intervencions SOAF  
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 36
Població major de 65 anys 167
Persones amb grau 1 Dep. 3
Persones amb grau 2 Dep. 5
Persones amb grau 3 Dep. 8
Valoracions dependència 19
Programes individuals atenció persones dependència 16
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 4
Valoracions BAT 5
Persones amb productes de suport 1
Nombre de productes de suport prestats 2
Arranjaments habitatges 1
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 10
% població +65 anys (amb teleassistència) 5,99%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 0
Hores SAD Preventiu 0,00
Persones amb SAD Dependència 3
Hores SAD Dependència 179,22
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 124,50
Persones SAD Auxiliar LLar 1
Hores SAD Auxiliar LLar 42,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 0
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats)  
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal  
Persones alberg  
Assessorament habitatge 1
Persones amb vulnerabilitat energètica  
Participants Pedala  
Persones ateses mediació 6
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 2
Persones ateses per VM SIAD 2
Casos nous per VM SIAD  
Persones ateses a l’acollida SIAD 1
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 3
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 2
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 7
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 8
Beneficiaris ajuts urgència social 8
Import ajuts urgència social 1.650,59
Sol·licituds ajuts subministraments 2
Beneficiaris ajuts subministraments 2
Import ajuts subministraments 0,00
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 0
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 0
Import ajuts casals d'estiu 0,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 0
Beneficiaris ajuts activitats esportives 0
Import ajuts activitats esportives 0,00
Sol·licituds ajuts llibres 7
Beneficiaris ajuts llibres 7
Import ajuts llibres 120,60
Sol·licituds ajuts complements menjador  
Beneficiaris ajuts complements menjador  
Import ajuts complements menjador  
Anar a l'inici