Prats de Lluçanès

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.604 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 243
% població atesa 9,33%
Entrevistes 739
Visites a domicili 93
Noves altes 105
Participants EVAL 7
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 3
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE 1
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA 4
Visites a domicilis SEAIA 29
Assessorament EAIA 4
Participants SIS 89
Intervencions SOAF 3
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 145
Població major de 65 anys 474
Persones amb grau 1 Dep. 15
Persones amb grau 2 Dep. 8
Persones amb grau 3 Dep. 4
Valoracions dependència 36
Programes individuals atenció persones dependència 27
Participants usuaris EA Eix 1  
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 8
Valoracions BAT 15
Persones amb productes de suport 5
Nombre de productes de suport prestats 10
Arranjaments habitatges 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 64
% població +65 anys (amb teleassistència) 13,50%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 4
Hores SAD Preventiu 205,50
Persones amb SAD Dependència 22
Hores SAD Dependència 2.083,00
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 17,75
Persones SAD Auxiliar LLar 11
Hores SAD Auxiliar LLar 535,25
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 1
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 131,25
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 0
Persones alberg 1
Assessorament habitatge 1
Persones amb vulnerabilitat energètica 15
Participants Pedala 2
Persones ateses mediació 4
Nombre de tallers mediació 2
Tallers preventius Intaboo 6
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala  
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD  
Persones ateses per VM SIAD  
Casos nous per VM SIAD  
Persones ateses a l’acollida SIAD  
Actuacions fetes a l’acollida SIAD  
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD  
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD  
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD  
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD  
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM 2
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 10
Beneficiaris ajuts urgència social 10
Import ajuts urgència social 2.399,56
Sol·licituds ajuts subministraments 30
Beneficiaris ajuts subministraments 21
Import ajuts subministraments 3.348,93
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 18
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 10
Import ajuts casals d'estiu 1.488,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives  
Beneficiaris ajuts activitats esportives  
Import ajuts activitats esportives  
Sol·licituds ajuts llibres 79
Beneficiaris ajuts llibres 79
Import ajuts llibres 2.877,90
Sol·licituds ajuts complements menjador 21
Beneficiaris ajuts complements menjador 21
Import ajuts complements menjador 2.223,22
Anar a l'inici