L'esquirol

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.186 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 196
% població atesa 8,97%
Entrevistes 389
Visites a domicili 167
Noves altes 62
Participants EVAL 8
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA  
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE  
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA  
Visites a domicilis SEAIA  
Assessorament EAIA 0
Participants SIS 18
Intervencions SOAF 1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 105
Població major de 65 anys 474
Persones amb grau 1 Dep. 9
Persones amb grau 2 Dep. 16
Persones amb grau 3 Dep. 10
Valoracions dependència 35
Programes individuals atenció persones dependència 31
Participants usuaris EA Eix 1 42
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 10
Valoracons BAT 14
Persones amb productes de suport 5
Nombre de productes de suport prestats 8
Arranjaments habitatges 2
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 94
% població +65 anys (amb teleassistència) 19,83%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 10
Hores SAD Preventiu 334,24
Persones amb SAD Dependència 15
Hores SAD Dependència 971,16
Persones SAD Transitori 1
Hores SAD Transitori 63,50
Persones SAD Auxiliar LLar 12
Hores SAD Auxiliar LLar 461,27
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 3
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 238,75
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 0
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 5
Participants Pedala 7
Persones ateses mediació 11
Nombre de tallers mediació  
Tallers preventius Intaboo  
Joves vulnerables i participants Sostre 360  
Número persones tallers Pedala 1
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 2
Persones ateses per VM SIAD 1
Casos nous per VM SIAD  
Persones ateses a l’acollida SIAD 1
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 2
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 1
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 1
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 2
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI 1
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 4
Beneficiaris ajuts urgència social 4
Import ajuts urgència social 842,50€
Sol·licituds ajuts subministraments 18
Beneficiaris ajuts subministraments 10
Import ajuts subministraments 1.681,45€
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 11
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 11
Import ajuts casals d'estiu 1.573
Sol·licituds ajuts activitats esportives 10
Beneficiaris ajuts activitats esportives 2
Import ajuts activitats esportives 680,40
Sol·licituds ajuts llibres 41
Beneficiaris ajuts llibres 41
Import ajuts llibres 1.400,50
Sol·licituds ajuts complements menjador 3
Beneficiaris ajuts complements menjador 3
Import ajuts complements menjador 328,38
Anar a l'inici