Calldetenes

  • Serveis socials bàsics

  • Envelliment actiu i dependència

  • Infància, adolescència i famílies

  • Acció comunitària i inclusió social

  • Igualtat de gènere i LGTBI

  • Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari

  • 2.513 habitants / Àrea Bàsica del Consell Comarcal d’Osona

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Persones ateses 171
% població atesa 6,80%
Entrevistes 452
Visites a domicili 96
Noves altes 31
Participants EVAL 7
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES
Infants i adolescents atesos EAIA 1
Casos nous EAIA  
Casos tancats EAIA  
Casos atesos SIFE 1
Casos nous SIFE  
Casos tancats SIFE  
Entrevistes SEAIA 1
Visites a domicilis SEAIA 7
Assessorament EAIA 6
Participants SIS 18
Intervencions SOAF 1
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA
Població major de 85 anys 61
Població major de 65 anys 389
Persones amb grau 1 Dep. 10
Persones amb grau 2 Dep. 6
Persones amb grau 3 Dep. 9
Valoracions dependència 20
Programes individuals atenció persones dependència 17
Participants usuaris EA Eix 1 30
Participants usuaris EA Eix 2 i 3  
Participants projecte Soledat  
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT  
Persones ateses BAT 5
Valoracions BAT 5
Persones amb productes de suport 3
Nombre de productes de suport prestats 4
Arranjaments habitatges 0
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  
Beneficiaris teleassistència 70
% població +65 anys (amb teleassistència) 17,99%
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
Persones amb SAD Preventiu 3
Hores SAD Preventiu 175,75
Persones amb SAD Dependència 5
Hores SAD Dependència 426,58
Persones SAD Transitori 0
Hores SAD Transitori 0,00
Persones SAD Auxiliar LLar 4
Hores SAD Auxiliar LLar 189,00
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 2
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) 191,75
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL
Persones pisos estada temporal 0
Persones alberg 0
Assessorament habitatge 0
Persones amb vulnerabilitat energètica 10
Participants Pedala 8
Persones ateses mediació 2
Nombre de tallers mediació 8
Tallers preventius Intaboo 7
Joves vulnerables i participants Sostre 360 1
Número persones tallers Pedala 2
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI
Nombre de persones ateses SIAD 3
Persones ateses per VM SIAD 1
Casos nous per VM SIAD  
Persones ateses a l’acollida SIAD 1
Actuacions fetes a l’acollida SIAD 1
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD 0
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD 0
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD 2
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD 8
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD  
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD  
Estades en allotjament d’urgència per VM  
Allotjament VM  
Nombre de persones ateses SAI LGTBI  
AJUTS I PRESTACIONS
Sol·licituds ajuts urgència social 30
Beneficiaris ajuts urgència social 30
Import ajuts urgència social 6.252,73
Sol·licituds ajuts subministraments 28
Beneficiaris ajuts subministraments 19
Import ajuts subministraments 3.061,62
Sol·licituds ajuts casals d’estiu 10
Beneficiaris ajuts casals d'estiu 10
Import ajuts casals d'estiu 1.192,00
Sol·licituds ajuts activitats esportives 12
Beneficiaris ajuts activitats esportives 11
Import ajuts activitats esportives 3.088,50
Sol·licituds ajuts llibres 59
Beneficiaris ajuts llibres 59
Import ajuts llibres 2.405,15
Sol·licituds ajuts complements menjador 6
Beneficiaris ajuts complements menjador 6
Import ajuts complements menjador 587,34
Anar a l'inici